AssurMIFID

In het kader van onze bemiddelingsactiviteit zetten wij ons in om eerlijk, rechtvaardig en professioneel te handelen om de belangen van onze klanten zo goed mogelijk te dienen.

In het kader van de naleving van de wet van 30 juli 2013 en haar koninklijke besluiten deelt ons kantoor u de volgende informatie mee::

Ons kantoor

Infinia D’Hondt & Partners
Legerlaan 103 te 1040 Etterbeek
ondernemingsnummer : 0726 464 375

Ons kantoor is ingeschreven onder het nummer 024377A in de categorie van de verzekeringsmakelaars in het register van de verzekeringstussenpersonen dat wordt bijgehouden door de FSMA, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in de Congresstraat 12-14 te 1000 Brussel en die kan worden geraadpleegd op de website www.fsma.be.

Communicatie

De communicatiemiddelen die we gebruiken zijn: telefoon, fax, mobiele telefoon, e-mail en post. De taal die door ons kantoor wordt gebruikt is Nederlands en Frans.

Buitengerechtelijke klachtenregeling

Ons kantoor doet zijn best om u tevreden te stellen. Als u problemen of vragen heeft, staan wij ter uwer beschikking. Als u een klacht heeft over onze dienst die we niet samen hebben kunnen oplossen, kunt u contact opnemen met de Ombudsdienst voor verzekeringen, waarvan de hoofdzetel gevestigd is op de Square de Meeûs 35, 1000 Brussel – Tel. 02/547.58.71 – Fax. 02/547.59.75 – info@ombudsman.as – www.ombudsman.as.

Voordelen en aangeboden diensten

Ons kantoor biedt verzekeringsbemiddelingsdiensten aan. Deze diensten bestaan uit het geven van advies over verzekeringscontracten, het presenteren of voorstellen van verzekeringscontracten, het uitvoeren van andere werkzaamheden ter voorbereiding op het afsluiten en het leveren van een bijdrage aan het beheer en de uitvoering ervan.

Ons kantoor is actief in de volgende branches:

 1. Ongevallen
 2. Ziekte
 3. Voertuigcasco met uitzondering van rollend spoorwegmateriaal
 4. Casco rollend spoorwegmateriaal
 5. Luchtvaartuigcasco
 6. Casco zee – en binnenschepen
 7. Vervoerde goederen met inbegrip van koopwaar, bagage en andere goederen
 8. Brand en natuurevenementen
 9. Andere schade aan goederen
 10. B.A motorrijtuigen
 11. B.A luchtvoertuigen
 12. B.A zee- en binnenschepen
 13. Algemene B.A
 14. Krediet
 15. Borgtocht
 16. Diverse geldelijke verliezen
 17. Rechtsbijstand
 18. Hulpverlening
 19. Levensverzekering niet verbonden met beleggingsfondsen, met uitzondering van bruidsschat – en geboorteverzekeringen
 20. Bruidsschat – en geboorteverzekering, niet verbonden met beleggingsfondsen
 21. Levens-, bruidsschat- en geboorteverzekeringen in verband met beleggingsfondsen
 22. De in Ierland en het Verenigd Koninkrijk bestaande verzekering, genaamd “permanente ziektekostenverzekering” (niet opzegbare ziekteverzekering, van lange duur).
 23. Tontineverrichtingen
 24. Kapitalisatieverrichtingen
 25. Beheer van collectieve pensioenfondsen
 26. De verrichtingen zoals bedoeld in boek IV, titel 4, hoofdstuk I van de Franse “Code des Assurances”
 27. De in de wetgeving op de sociale verzekering omschreven en bedoelde verrichtingen in verband met de duur van het leven van de mens, voor zover deze in overeenstemming zijn met de wetgeving van een Europese lidstaat, en door verzekeringsondernemingen voor eigen risico worden verricht of beheerd.

Hieronder vindt u de soorten verzekeringscontracten die ons kantoor kan aanbieden en de bijbehorende voorwaarden/dekkingen: www.sectorcatalog.be/legal?language=2

Informatie over de beschrijving van de aard en de risico’s van de spaar- en beleggingsverzekering is te vinden in de financiële informatiebladen van de levensverzekering en door op de onderstaande links te klikken:

Vergoeding

Voor de geleverde verzekeringsbemiddelingsdiensten wordt ons kantoor vergoed in de vorm van commissies.

Daarnaast kan ons kantoor ook een vergoeding ontvangen in verband met de verzekeringsportefeuille van een bepaalde verzekeringsmaatschappij of voor de werkzaamheden die ons kantoor voor haar rekening uitvoert.

Beleid inzake belangenconflicten

In overeenstemming met de wetgeving ontwikkelt ons kantoor een beleid voor belangenconflicten.
Het Koninklijk Besluit van 21 februari 2014 betreft : “de gedragsregels en de regels inzake het beheer van belangenconflicten, vastgesteld bij wet, met betrekking tot de verzekeringssector”.

Overeenkomstig deze gedragsregels is ons kantoor gehouden om een schriftelijk beleid op te stellen voor het beheer van belangenconflicten bij het verlenen van diensten van verzekeringsbemiddeling.

Er kunnen belangenconflicten ontstaan tussen :

 • de verzekeringstussenpersoon (een natuurlijke of rechtspersoon met inbegrip van alle personen die met hem verbonden zijn, zoals met name bestuurders, managers, personen die zeggenschap over de onderneming uitoefenen, werknemers die betrokken zijn bij het verlenen van verzekeringsbemiddelingsdiensten en onderagenten – hierna “verbonden personen” genoemd) en klanten,
 • de klanten onderling.

Rekening houdend met de kenmerken van ons kantoor zijn potentiële belangenconflicten in kaart gebracht. Ons kantoor volgt de volgende procedure met betrekking tot belangenconflicten.

Photo

Wanneer de door ons kantoor getroffen organisatorische of administratieve regelingen voor het beheer van belangenconflicten niet volstaan om met redelijke zekerheid te garanderen dat het risico op schade aan de belangen van de cliënt wordt vermeden, zal ons kantoor de cliënt schriftelijk of op een andere duurzame drager in kennis stellen van de algemene aard en/of de bron van dergelijke belangenconflicten, alvorens in hun naam op te treden.
De definitieve keuze van de opvolging voorbehouden aan de situatie die aan de basis van het betrokken belangenconflict ligt, wordt door de cliënt gemaakt. Indien een specifiek belangenconflict niet kan worden opgelost, behoudt ons kantoor zich het recht voor om het verzoek van de betrokken cliënt te weigeren en dit enkel en alleen om zijn belangen te beschermen.
In overeenstemming met de regelgeving houdt ons kantoor een register bij van belangenconflicten die zich voordoen en die een aanzienlijk risico inhouden dat de belangen van een of meer klanten worden geschaad. De vermelding van belangenconflicten in het register kan leiden tot het bijwerken van de lijst van potentiële belangenconflicten en vice versa. Indien nodig actualiseert/wijzigt ons kantoor het beleid inzake belangenconflicten.
Personen die verbonden zijn aan ons kantoor zijn verplicht de interne instructies over het beleid inzake belangenconfilicten op te volgen.

Antiwitwassen van geld en financiering van terrorisme

Met de bereidheid deel te nemen aan de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en overeenkomstig de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, verbindt u zich ertoe de vragen te beantwoorden die ons kantoor u in dit verband kan stellen en de vereiste documenten op eerste verzoek te verstrekken.

Vertrouwelijkheid van gegevens

Elke partij, ons kantoor en u als klant, verbindt zich ertoe om geen vertrouwelijke informatie over de andere partij waarvan zij in de loop van deze samenwerking kennis heeft gekregen, aan derden mee te delen, met uitzondering van informatie die aan derden moet worden meegedeeld voor de goede uitvoering van het contract (bv. verzekeraar, herverzekeraar, experten, enz.) en wettelijke uitzonderingen.

Indien de gebruiker verplicht is om persoonlijke informatie in te voeren, zal deze worden verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 betreffende de verwerking van persoonsgegevens. U hebt het recht op toegang, wijziging of verwijdering van informatie die op u betrekking heeft, zoals bepaald door de wet. U kunt zich te allen tijde, kosteloos en op eenvoudig verzoek, verzetten tegen het gebruik van uw gegevens in het kader van direct marketing campagnes. Om dit recht uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen.

Algemene voorwaarden en klantenfiche

n het kader van de precontractuele informatie die aan onze klanten moet worden meegedeeld, is het van essentieel belang dat wij de algemene voorwaarden van de door ons aangeboden producten ter beschikking stellen. Hierbij de link waar u alle documenten vindt: Algemene voorwaarden

De klantenfiche is een document dat informatie bevat over de diensten die wij aanbieden, de manier waarop wij deze diensten leveren. Het stelt ons in staat uw toestemming te verkrijgen voor de communicatie tussen u en ons kantoor. Klik op de volgende link (FR) om onze klantenfiche te raadplegen.

Privacybeleid

Het is mogelijk dat de informatie en diensten op deze site verouderd zijn en niet meer overeenstemmen met de huidige gegevens. Links naar andere websites worden uitsluitend ter informatie verstrekt. Wij zijn daarom niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites. Hieruit volgt dat de genoemde kenmerken of prijzen slechts ter informatie en niet bindend zijn.

Wij wijzen alle verantwoordelijkheid af voor elke beslissing die de gebruiker heeft genomen of elke handeling die hij of zij heeft verricht op basis van de verstrekte informatie of gegevens of voor enige directe of indirecte schade die is veroorzaakt als gevolg van het bezoeken en raadplegen van de site.
Elke gehele of gedeeltelijke reproductie en/of hergebruik van deze site is verboden zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.