Werkongeluk

Volgens de Belgische wetgeving moet elke werkgever een verzekering afsluiten om zijn personeel te beschermen tegen arbeidsongevallen. Deze verzekering is niet onderhevig aan productconcurrentie omdat de wet de contouren ervan bepaalt.

Deze verzekering is wettelijk verplicht en dekt alle personeelsleden met een arbeidsovereenkomst (bedienden, arbeiders, onderhoudspersoneel, jobstudenten, leerlingen, uitzendkrachten, …) en vergoedt hen bij een arbeidsongeval of op weg van en naar het werk:

  • compensatie voor medische kosten,
  • een dagvergoeding bij tijdelijke arbeidsongeschiktheid,
  • een pensioen in geval van blijvende arbeidsongeschiktheid of overlijden.

Berekening van de premie

Het premietarief wordt bepaald op basis van de aard en de omvang van de risico’s en het type activiteit dat door de werknemers van de onderneming wordt uitgevoerd.

Voorlopige premie

Aan het begin van het jaar wordt een voorlopige premie betaald op basis van een schatting van de jaarlijkse loonmassa.

Regularisatiepremie

Op het einde van het boekjaar deelt de RSZ aan de verzekeraar, via de Kruispuntbank, de details mee van de brutovergoeding die in de loop van het betrokken jaar werd betaald.
Na aftrek van de voorlopige premie wordt een afrekening opgesteld.